کیسه های زباله جعبه ای

کیسه زباله بزرگ

 1. ضخیم
 2. با دوخت ستاره ای 
 3. مقاوم در برابر نشت آب 
 4. محتوی 3 رول 
 5. 85×65 سانتیمتر 
 6. تهیه شده از بهترین مواد اولیه 
 7. تعداد در کارتن 20 عدد 

کیسه زباله متوسط 

 1. ضخیم
 2. با دوخت ستاره ای 
 3. مقاوم در برابر نشت آب 
 4. محتوی 3 رول 
 5. 75×55 سانتیمتر 
 6. تهیه شده از بهترین مواد اولیه 
 7. تعداد در کارتن 20 عدد 

کیسه زباله کوچک 

 1. ضخیم
 2. با دوخت ستاره ای 
 3. مقاوم در برابر نشت آب 
 4. محتوی 3 رول 
 5. 70×50 سانتیمتر 
 6. تهیه شده از بهترین مواد اولیه 
 7. تعداد در کارتن 20 عدد