آدرس

مازندران، آمل

تلفن دفتر مرکزی:

۰۱۱۴-۳۲۴-۳۸۹۶

تلفن کارخانه: 
۰۱۱۴-۳۲۴-۳۸۹۶
۰۹۱۱۱۲۷۵۳۶۶

Saudi ArabiaIran