تماس با ما

آدرس

مازندران، آمل

تلفن دفنر مرکزی:

۰۱۱۴-۳۲۴-۳۸۹۶

تلفن کارخانه: 
۰۱۱۴-۳۲۴-۳۸۹۶
۰۹۱۱۱۲۷۵۳۶۶

Saudi ArabiaIran